1. Indien u een product bij OX Iron Art wilt bestellen, neemt u contact op via e-mail en plaatst u uw order. Wij nemen vervolgens via e-mail of telefonisch contact met u op. Nadat wij overeenstemming hebben bereikt over prijs en levertijd wordt dit schriftelijk aan u bevestigd door middel van een orderbevestiging. U ontvangt gelijktijdig de factuur voor het aankoopbedrag. Het factuurbedrag is ineens verschuldigd op de datum als hieronder aangegeven. Voor grotere producten, zoals bijvoorbeeld lantaarnpalen, kunnen wij overeenkomen dat het factuurbedrag als volgt wordt voldaan: 70% bij orderbevestiging en 30% op het moment dat het product in Nederland aanwezig is. De betalingstermijn zal worden vermeld op de factuur.
  2. In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.
  3. Betaling van (het verschuldigde deel van ) het factuurbedrag dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL30 INGB 0006 6494 12 ten name van OX Iron Art te Hazerswoude-Dorp.
  4. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de koper een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de koper in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van OX Iron Art op de koper onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. OX Iron Art is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de koper gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen
  5. Indien de koper in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de koper een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  6. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van koper wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de koper wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de koper uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. OX Iron Art is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de koper gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
  7. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de koper en OX Iron Art kennis te nemen. OX Iron Art blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.