Wie zijn we

Ons site-adres is: https://gietijzerentuinproducten.nl.


Grondslag verwerking persoonsgegevens

Ox Iron Art verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)

(KvK nummer: 56942672), Ambachtsplein 18, 2390 AA Hazerswoude-dorp (

page1image1597056352

• • •

Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst Noodzakelijkvoorhetnakomenvanonzewettelijkeverplichtingen Behartigengerechtvaardigdebelangen(verwerkingovereenkomst/personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking
Ox Iron Art verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • deuitvoeringvanovereenkomsten,transactiesendiensten

  • relatiebeheer

  • nieuwsbrieven

  • product-endienstontwikkeling

  • administratievehandelingen

  • hetbepalenvanstrategieenbeleid

  • personeelsadministratie

  • sollicitatieprocedure

  • aanbiedingen

Ox Iron Art

verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen

nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere

overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig

een herinnering of aanmaning.

page1image1597148832

Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte

page1image1597158752 page1image1597159040

persoonsgegevens te

gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking

page1image1597169408

kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail.

Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze

nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam,

we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De

nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens

page2image1534962016

door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie

page2image1535037984

bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Ox Iron Art

heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te

nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen

en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Ox Iron Art

haar werk niet doen en kunnen wij u

niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het

aangaan van een overeenkomst met Ox Iron Art

.

Daarnaast gebruikt Ox Iron Art uw gegevens om contact op te nemen om uw

opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid,

aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te

ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Ox Iron Art

verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Ox Iron Art

alleen voor

de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Ox Iron Art

goed beveiligd volgens Europese normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden

die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte

overeenkomst.

is

page2image1603302672 page2image1603352832

Met de “derden” waar Ox Iron Art

gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de

page2image1603363104

nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Bewaren gegevens

een

Gegevensbeveiliging

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden

mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te

verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt

aan derden buiten de EU.

page2image1603412672

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en

page2image1603423264

daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

page2image1603431712

Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra

page2image1603441760

uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen. Wij zullen

page2image1603452800

uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

page2image1603459200 page2image1603459488

Ox Iron Art

maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de

page2image1603470656

verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang

page2image1603480672

kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Ox Iron Art

maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf

page3image1603662080

heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende

page3image1603779568

veiligheidsnormen.

Social Media Buttons

– YouTube (video) Cookies

page3image1603670592

Wij hebben een aantal social media Buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk

page3image1603667792

mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en

page3image1603324688

houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

Ox Iron Art

maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

– Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te

besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u

navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren

onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de

eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer

de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

– Analytics cookies : Ox Iron Art

maakt gebruik van analytische cookies (Google Analytics).

Door middel van deze cookies krijgt Westerbouw inzicht in het gebruik van onze website. De

informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de

bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze

website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen

verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, dat haar gegevens op Amerikaanse servers

opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij

Links naar andere websites

Meldplicht datalekken

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

Ox Iron Art

worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw

browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest

om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve

mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

page3image1603962560 page3image1603962848

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Ox Iron Art

is niet verantwoordelijk

page3image1603974272 page3image1603974560

voor het privacybeleid van websites die niet onder Ox Iron Art

vallen. Wij verwijzen u in deze

page3image1603986208

situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Ox Iron Art

zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar

gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een

inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens

geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico

er gelopen wordt met het ontstane datalek

page3image1604044048 page3image1604044240

U mag Ox Iron Art

u

vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt

page3image1604055760 page3image1604056048 page3image1604056336

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Ox Iron Art

vragen om inzage in de

page4image1531283872 page4image1597434384

gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Ox Iron Art

verzoeken deze gegevens te

page4image1597417152

wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

page4image1597356976 page4image1597365744

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via

info@ox-ironart.com

page4image1597358848 page4image1597407216

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de

page4image1597421584

gegevens te verwijderen.

page4image1597362832

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om

page4image1597350528 page4image1597350720

gegevens te verwerken intrekken. Ox Iron Art

zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken

page4image1597543104

of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Geautomatiseerde besluitvorming

Wijzigingen

Ox Iron Art

maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van

kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Ox Iron Art

onderzoek doet

naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief

resultaat uit dit onderzoek komt, kan Ox Iron Art

ervoor kiezen om de overeenkomst te

ontbinden. Ox Iron Art

kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid,

stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

page4image1597568080 page4image1597568368

Ox Iron Art

behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze

page4image1597580400

privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

page4image1597590576 page4image1597590864

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website:

www.ox-

page4image1597601584 page4image1597601872

ironart.com

page4image1597603856